Vastaanotto:
Fredrikinkatu 60 E 73
00100 Helsinki

Yhteystiedot:
puh: 050 462 8470
nina.leminen@gmail.com

Näkemyksiä psykoterapiasta

Työkokemukseni ja kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttiopintojeni myötä olen omaksunut eri lähteistä seuraavia näkemyksiä, jotka vaikuttavat omaan ajatteluuni ja työtapaani: 


Psykoterapian voidaan ajatella olevan tutkimusmatka omaan mieleen (sisäiseen kokemukseen) ja  itsen ulkopuolella olevaan ulkoisen maailman ihmissuhteiden ja ilmiöiden tutkailuun. Jokainen ihminen tekee yksilöllisesti havaintoja ja tulkintoja itsestä, muista ihmisistä ja elämän erilaisista ilmiöistä. Jokaisella ihmisellä on ainutlaatuiset ja itselle merkitykselliset elämäntapahtumat, kokemukset ja ihmissuhteet. Psykoterapiassa omaa mieltä ja omia toimintatapoja voi tutkia ja ymmärtää yhdessä psykoterapeutin kanssa.

Kognitiivisessa psykoterapiassa asiakas ja psykoterapeutti tutkivassa yhteistyösuhteessa rakentavat käsitystä siitä, mikä on aiheuttanut ongelmia, mikä niitä ylläpitää ja mitä muuttamalla ongelmat voisivat helpottaa. Tavoitteena on, että asiakas itse ymmärtää itseään paremmin ja voi vaikuttaa ongelmien ratkaisuun erilaisten vaihtoehtojen tarkastelun avulla.
Psykoterapia on kehitysprosessi, jonka tavoitteena voi olla saada aikaan muutoksia ajattelussa, mielikuvissa, mielialassa, kehollisessa kokemuksessa ja/tai käyttäytymisessä. Ajatuksiin kuuluvat uskomukset itsestä, toisista ihmisistä, ulkoisesta maailmasta, elämästä ja tulevaisuudesta.

Uskomuksiin kuuluvat esimerkiksi asenteet, odotukset ja itselle asetetut elämisensäännöt. Omiin uskomuksiin liittyen jokainen kehittää omia selviytymiskeinoja, joita voi tutkia ja ymmärtää. Uskomukset ovat kokemuksen tuotteita eli opittuja. Oma oivallus ja ymmärrys omasta kokemusmaailmasta, käyttäytymisestä ja käyttäytymisen seurauksista luo mahdollisuuden löytää vaihtoehtoisia selviytymiskeinoja elämän haasteisiin. Tulkinnat omasta mielestä (eli sisäisestä maailmasta) ja ulkoisesta maailmasta pohjautuvat eri tilanteissa tehtyihin havaintoihin ja kokemuksiin.  Kun tietoisuus itsestä, omista tarpeista ja tunteista lisääntyy, niin mahdollistuu muutos.  Muutos voi olla esimerkiksi uudenlaisen suhtautumisen luominen johonkin tai vaihtoehtoisen selviytymiskeinon löytäminen.  Muutos voi olla myös hyväksynnän löytyminen johonkin itselle haasteelliseen asiaan.

Psykoterapiassa voidaan käsitellä menneisyyttä, nykyhetkeä ja tulevaa. Psykoterapeutti on aktiivinen vuorovaikutuksessa ja työskentelyyn sovitaan yhdessä tavoitteet. Psykoterapiassa huomioidaan myös voimavarat ja vahvuudet sekä selviytymiskeinot. Työskentelyssä on mukana toiveikkuus, uteliaisuus elämälle ja joustavuus suhtautumistapana. Psykoterapiassa pyritään psyykkisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun kohentamiseen. Psykoterapia voi olla lyhyt- tai pitkäkestoista.